Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling MNJ 25/1 2020

Generalforsamling MNJ 25/1 2020
Der er 69 stemmeberettigede fremmødt.
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Ole Bech er foreslået og valgt til dirigent
Ole Th. Nøhr, Lene Christensen og Inger Bjerre vælges til stemmetællere
 1. Valg af referent
Martin Bjerre er foreslået og valgt
 1. Formandens + sektionsformændenes beretning
Finn Knudsen fremlægger årets beretning (beretning separat)
Beretningen godkendes
Formand fra MRC og gokart kunne ikke deltage, men begge har sendt stedfortræder.
Sektionsformænd og stedfortrædere fremlægger beretninger (beretninger separat)
Beretninger godkendes
 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskab fremlagt af revisor Karsten Laursen
Kristian spørger til en post i regnskabet. Forklaret og godkendt.
Regnskabet godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1:
Alle steder hvor der står noget med Støtteforening slettes.(foreningen er ophørt)
Forslaget godkendes
 
Forslag 2:
Paragraf 10 Stk. d.
Hvert medlem med gyldigt medlemskab har ved afstemningen 1 stemme. Ved valg af sektions medlemmer kan kun stemmes i egen sektion. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle afstemninger skal være skriftlige, dersom blot 1 medlem ønsker det. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges, dersom der hos dirigenten foreligger en skriftlig erklæring fra vedkommende, der viser villigheden til at modtage valg. Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede under det punkt på generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles. Under dette har vedkommende taleret, men ikke stemmeret.
Rød tilføjes
Forslaget motiveres af stedfortræder, og en af grundene er at det er vigtigt at der indvælges de rigtige.
Otto spørger til de der ikke er medlem af en bestemt sektion.
Finn beretter at han vil stemme imod forslaget, fordi det vil splitte klubben. Den samlede bestyrelse bakker Finn op i at forslaget skal forkastes.
Asbjørn mener det er et forkert forslag at stille, idet ca 270 medlemmer der ikke tilhører en bestemt sektion, og dermed er afskåret fra at stemme til sektionerne. Forslaget forsvares med at de der har med sektionerne at gøre, må være dem der stemmer.
Peter foreslår at sektionerne ”klargører” de personer der stiller op, og lader dem fortælle hvem de er, inden der stemmes.
Kim spørger til dem der deltager i flere sektioner. Svaret er at det må afklares senere.
Arne giver udtryk for at hvis forslaget vedtages, vil det øge afstanden mellem sektionerne.
Kaj forklarer at sektioner varetager driften af deres område, og bliver forslaget vedtaget vil det være sværere at dele ressourcer mellem sektionerne. Måske skal der kigges på strukturen.
Helle foreslår at bruge det bedste fra forslaget, ved at de der opstiller til udvalgene præsenterer sig selv inden afstemningen.
Forslaget sendes til afstemning. Optælling af stemmer viser 55 imod, 5 for og 6 blanke stemmer.
Forslaget forkastet.
 1. Valg af formand.
Der foreslås genvalg af Finn Knudsen.
Finn opfordrer til at der findes unge mennesker til bestyrelsen og at han modtager genvalg.
Finn Knudsen genvælges og takker for valget
 1. Valg af kasserer.
Der foreslås genvalg af Kirsten Sørensen
Kirsten Sørensen genvælges
 1. Valg af medlemmer til Rally sektionen.
Preben Stensballe, Henrik Ladefoged, Jeannette A. Kvick og Martin Sall opstiller til sektionen. John Bragenholt Christensen opstiller som suppleant.
Alle vælges.
 1. Valg af medlemmer til Banesektionen.
Helle Nielsen, Ivan Mikkelsen, Kaj Storgaard, Peter Bak og Jesper Madsen genopstiller til sektionen. Alle genvælges
 1. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.
Asbjørn Schrum, Jan Würgler, Ove Eriksen, Henrik Nielsen genopstiller, og Hans Kristian opstiller som suppleant. Alle vælges.
 1. Valg af medlemmer til MRC sektionen
Nichlas Lindgaard Christensen og Michael Lauth genopstiller. Begge genvælges
 
Generalforsamlingen suspenderes mens sektionerne vælger formænd
 1. Valg af formand for Rallysektionen.
Kim Naujokat Jensen genvælges
 1. Valg af formand for Banesektionen.
Helle Nielsen genvælges
 1. Valg af formand for Gokartsektionen.
Jan Würgler genvælges
 1. Valg af formand for MRC sektionen
Per Vestervig Eriksen genvælges
 1. Valg af revisor.
Ole Th. Nøhr og Knud Erik Nielsen genvælges som interne revisorer.
 Finn, vedrørende valg af ekstern revisor: Vores eksterne revisor har hævet prisen, og Finn spørger om bestyrelsen må undersøge pris og valg af ny revisor. Valget skal offentliggøres på hjemmesiden senest 1/7 2020
Generalforsamlingen godkender dette
 1. Eventuelt
Peter Bak fortæller om den snarlige miljøgodkendelse. Der er lavet ændringer hos kommunen, som klubben ikke har haft mulighed for at kommentere på.
Finn fortæller at det ikke umiddelbart vil være muligt at køre løb på begge baner samtidigt, træning på begge baner vil dog være tilladt
Der spørges til antallet af kørere samtidigt. Peter forklarer at det er en omfattende ting at beregne, men arbejdet er i gang.
 
Lene spørger til det fremtidige kioskudvalg. Finn forklarer at sektionerne selv styrer drift af kiosker.
 
Morten spørger til udvidelsen af gokartbanen, slidlag  og om eventuelle tegninger. Asbjørn fortæller at der endnu ikke er konkrete planer/tegninger. Når arbejdet påbegyndes, vil der blive præsenteret et forslag til layout. Angående slidlaget, er det et spørgsmål om økonomi.
Asbjørn fortæller om de nuværende projekter, dommertårnet er godt på vej. Pit og paddok 1er ved at blive klargjort til asfalt. Paddok 2 og 3 er også så småt påbegyndt.
 
Helle fortæller om planen vedrørende flytning af jokerlap. Planen er at føre jokeren lige foran publikum mellem post 3 og 4. Der er bygget ny mur bag starten. Volden på højre side af S-svinget på FR banen er fjernet.
 
Kim fortæller om forberedelserne til DM- rally. Der forventes en del flere deltagere end sidst.
 
Nichlas fortæller om nogle småting de mangler at lave.
 
Dirigenten takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen.
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR 2019

Beretning for 2019.
 
Så er der gået et år og vi mødes igen til vores årlige generalforsamling.
I år uden generalforsamling for vores Støtteforening.
 
I 2019 blev det vedtaget, at lukke vores Støtteforening. Det har været svært at finde nogen til at køre den videre, for ikke at sige næsten umulig. Så tak til dem, der har drevet den i de år, den har virket. De penge, der var i kassen, er delt ud helt efter foreningens vedtægter.
 
Noget som også er lavet om i klubben er vores kioskudvalg. Tak til dem der har stået for det. For fremtiden bliver det sådan, at hvert udvalg styrer det med kiosker, og jeg ved, de er klar til at tage fat, så det håber jeg, bliver rigtig godt.
 
Jeg synes det går rigtig godt for Motor Sport Nordjylland.
Vi er nu ca. 470 medlemmer af klubben, som gør at vi er mellem de største klubber under DASU.
 
Økonomisk går det også, men vi skal altså passe meget på, hvad vi bruger penge på. Ellers er kassen tom, og vi skal ud for at låne, og det er noget, vi aldrig har prøvet her i klubben. Synes ikke det må ske.
Men det ved Kirsten meget mere om.
 
 
I 2019 fik vi ny medlemsadministrator, Anne. Hende vil jeg gerne sige tak til. Det går rigtig godt, og hun har lovet at forsætte.
 
Sidste år kunne vi sige velkommen til MRC. Hos dem går det ret godt med at få nye medlemmer. Så kan kun sige ”godt arbejde”.
 
I vores rally afdeling går det også rigtig godt. Flere gode resultater i år, men det tror jeg Kim har mere om.
 
På vores gokart bane er der også fart på. Rigtig mange møder op, når der er træning på banen. Det glæder mig, at vi i 2019 har haft klubløb, og der er også kørt et Kart Cup Nord løb her i klubben.
Der er også nogen planer om at køre et åben løb i år.
Det er rigtig dejligt, at de mange penge, klubben har brugt til at få en rigtig god gokart bane, også bliver brugt til både træning og løb.
 
På vores offroad bane har vi rigtig kunne mærke, at det var året med ny regn rekord. Ja der kunne det rigtig mærkes at 2019 blev det år, hvor vi har fået rigtig meget vand fra oven.
Husker tydelig, et løb hvor vi fik så meget vand, at vi brugte lørdag aften til både at pumpe og køre det væk. Det håber vi ikke sker i 2020.
Selv om vejret har drillet, så synes jeg, der har foregået meget på banen, mange løb–events og meget træning, og jeg er helt sikker på, det også sker i 2020.
 
Så vil jeg godt lige nævne, at vi for tiden arbejder på at få bedre internet til vores område. Det er lidt svært, da vi bor alt for langt ude på landet, til der er nogen, der vil grave fiber ned, som vi har råd til at betale.
Så der er nogen der er friske og har fundet ud af, at det kan laves på en bedre måde. Det håber vi sker her i starten af 2020. Så alle kan følge med i, hvad der sker ude i verden, selv om man opholder sig på vores baner.
 
Vores miljøtilladelse har jeg vist nævnt i flere år.
Jeg prøver igen. Nu kommer den snart, jeg vil ikke lige sætte en dato på. Så noget har jeg da lært. Når vi så står med den i hånden, holder vi et klubmøde for at fortælle om, hvad vi må med den nye tilladelse. For som det ser ud nu, er der forbedringer, men bestemt også noget, som vi ikke er så glade for. Men lad os nu vente, til vi står med den i hånden, så vi er helt klar over, hvad den indeholder.
Tak for arbejdet med den til Asbjørn, Peter og vores konsulent Henrik Højlund.                            Også tak til Rebild Kommune for samarbejdet i 2019.
 
 
I november var vi til repræsentantskabsmøde i DASU.
Et stille og rolig møde, Mogens Høj blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Uffe Madsen.
 
Så vil jeg gerne sige tak til DASU for rigtig godt samarbejde i 2019.
 
Tak til vores sponsorer, som støtter MNJ på den ene eller anden måde.
 
Tak til alle dem, som kommer, når der skal laves noget.
 
Tak til vores kioskudvalg, der har ydet en kæmpe indsats i 2019, og velkommen til dem, der nu tager over.
 
Tak til alle frivillige officials her fra klubben, og endda også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - var der ingen løb, hverken her eller der.

Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg, støtteforening og APS for samarbejdet i 2019 - og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.

Tak til pensionisterne, som bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp, ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.

Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tusind tak til dem.

Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i 2020.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ
 
 
 


BANESEKTIONEN ÅRSBERETNING FOR 2019

Beretning for 2019
 
Det er vidst ikke glemt af nogen endnu, at vi har kæmpet en del med vandmasserne på banen og i depotet i 2019. Jeg er dog virkelig stolt over at se, hvor meget vores bane faktisk kan klare og samtidig stadig er pæn farbar. Dermed ikke sagt, at vi ikke gør noget for at gøre det endnu bedre. Det er også en fornøjelse at se, hvor meget vi står sammen og hjælper hinanden, så vi kan få løst disse pludselig opstående udfordringer. Det skal I have tak for.
Igen i 2019 har vores medlemmer kørt mange gode resultater hjem, både i Danmark og i udlandet. Især præstationer i udlandet bliver der lagt meget mærke til. Det ses især på de henvendelser, som jeg får derfra og den yderligere interesse, der er for banen. Det sætter jeg naturligvis rigtig stor pris på. Herfra skal der lyde et kæmpe tillykke til alle med jeres flotte præstationer.
Vi fik gennemført vores traditionsrige 5 løbsweekender, åbent hus samt klubmesterskab. Det er dejligt at se, at der altid er stor opbakning fra både kørere og hjælpere, når vi afvikler arrangementer på banen. Især vores brag af en finalefest med over 400 deltagere, fik vi afviklet med bravur. Tusind tak til alle, der bidrager. Uden jer var det ikke muligt at gennemføre vores fantastiske arrangementer. Men hjælpere har vi ikke for mange af. Der kan altid bruges flere hænder, så spørg gerne rundt i jeres omgangskredse, om de ikke har lyst til at give et nap med. Jeg skal nok finde en opgave, som hver enkelt synes er sjov.
Jeg vil også gerne appellere lidt mere til vores kørere. Hvis I er blevet forhindret i at deltage, eller ikke skal deltage i den pågældende weekend, så meld jer meget gerne som hjælpere. Jo mere vi står sammen, jo lettere bliver det for os alle. 
5. Gear kan heldigvis ikke undvære os. Det er jeg naturligvis meget stolt af. I 2019 gik turen til Sjælland, men alligevel tropper vi op, og yder en formidabel indsats. I år fik vi så lidt ekstra goodwill af nogle sjove videoer af mekanikerteamet, hvilket igen er med til at fremhæve, hvad vi kan i klubben. Tusind tak for arbejdsindsatsen og den gode underholdning.
I 2019 fik vi opgraderet bakken i depotet, så der er mere plads til publikum og teams. Det ser både rigtig godt ud og bliver virkelig udnyttet. Tusind tak for ideen og indsatsen. I er altid velkommen til at komme med ideer til, hvordan vi kan udvikle området og få det bedste ud af det. 
Vi går et hårdt år i møde, hvor vi virkelig har brug for jeres hjælp. Hvis der er opbakning til det, vil Nysumcuppen være tilbage på programmet. RallyX er 2 afdelinger i år, så der skulle gerne virkelig blive knald på. August byder på klubmesterskab samt DM i Folkerace. Afslutningen på sæsonen bliver en lang maraton. 3 weekender i træk. DM finalen i RC + CK, NEZ i CK sammen med Revanchen og til slut et åbent løb i RC. Så skal I ikke selv deltage, vil jeg sætte rigtig stor pris på, at I tilbyder jeres hjælp😊
Tusind tak til alle sponsorer og hjælpere samt den opbakning, der er til sektionen.
HUSK – Første arbejdsdag er der 8. februar 2020😊
 
RALLY SEKTIONENS ÅRSBERETNING for 2019

 
Rallysektionen startede 2019 op med stort kursus og trænings arrangement hos Ejner Hessel i Aars. Kursus for 25 rallyofficials der fik lov at prøve teorien i praksis bagefter, da de stod for prøven, som vores klubrally kører kunne træne på inden sæsonstart. Der var også et par nye klubrallyhold der gennemgik klubrallykursus for at opnå licens.
Derudover havde vi inviteret til R1/C1 kursus, hvor man opnå rallylicens med 7 deltagere.
MRC havde også deres fjernstyrede biler med, hvor der blev opstillet en klubrallybane i værkstedet, hvor børn og voksne kunne konkurrere på tid.
 
Der har været mange aktiviteter i sæsonen. Vi har kørt klubløb på Overgård Gods, hos Fransgård Maskinfabrik, og deltaget i Åbent Hus på Nysum Banen samt udstillet til Trucker Show i Hornum og Open by Night i Aars.
 
Lørdag d. 4 maj kørte vi JFM/Speed Nord klubrally med rallycentrum hos HJ Biler Hobro og 15. Juni Yokohama Mesterskab på Nysumbanen med Le-Mans Weekend og overnatning I klubhuset, et godt arrangement i samarbejde med alle 4 sektioner.
 
I 2019 har vi fået startet en kiosk afd. op hvor vi har grillet pølser og solgt sodavand osv. ved vores klubrally – det har været en succes.
 
Sæsonen blev afsluttet med et ”herreklubrally” nemlig Herregårdsløbet med rallycentrum på Erhverskolerne Aars, hvor vi også fik arrangeret motorsports udstilling med deltagelse fra alle klubbens sektioner.
Herregårdsløbet var DM finalen i klubrally, samt DM for klubhold. Det blev afviklet med stor succes. Med gode og rigtige klubrallyprøver, der bød på mange forskellige udfordringer.
Deltagermæssigt blev det også en stor succes for MNJ deltagerne, da 3 MNJ hold løb DM Guldet samt 1 bronze medalje i deres klasser, det betød til stor overraskelse
for alle at Motorsport Nordjylland også løb med DM Guldet for Klubhold.
Det var en kæmpe flot dag for vores klub, og så på hjemmebane.
 
Der udover har mange af vores Rallykører og klubrally kører i 2019 vist vejen og sluttet i front med flere guld, sølv og bronze medaljer -   STORT TILLYKKE til alle, samt  klubmestrene 2019 i klubrally.
 
Disse flotte resultater i MNJ, både som arrangør og deltagere, har vi kun opnået i sektionen, ved godt samarbejde og stor arbejdsindsats i rallysektionen og det er et resultat vi alle kan være stolte af, de bedste resultater i klubrally i klubbens historie.
Stor tak til de mange MNJ officials har desuden hjulpet til flere klubrally og forskellige DM rally i 2019
 
Planer for 2020
MNJ står for Første afd. DM Rally 25. april samt Yokohama Rallysprint 16. august
og 31. okt. Herregårdsløb SPEED NORD klubrally finale i Aars.
Derudover vil der blive afviklet Klubrallykurser samt MNJ klubmesterskab.
 
Til slut en tak for det gode samarbejde i 2019 til: Alle Officials, Sponsorer, Rally-udvalgsmedlemmerne,  Kiosk udvalget og de andre sportssektioner samt bestyrelsen.
 
MNJ Rallysektion
Form. Kim Naujokat Jensen

 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877