Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionen referat 11-2020

Gokartsektionsmøde d. 5. nov. 2020 kl. 19:00
Tilstede: Jan W, Ove E, Bruno A, Allan M, Asbjørn S (ref.)
Fravær: Jens K, Martin S, Henrik N, Kurt G, Hans K
 
Referat:
 
1. Året der er gået
Statistik på danske gokartklubbers licensantal i år – og udvikling i samme siden 2018 – blev omdelt og gennemgået. MNJ er landets 3. største klub – og gokartsektionen er landets 5. største. Gokart er i MNJ vækstet ca. 20 % i 2020 i forhold til 2019.
Aktiviteterne på banen er afsluttet for i år.
Trods et udfordrende år med sen opstart og restriktioner grundet C-19 er det lykkedes at skabe gode og attraktive aktiviteter for medlemmerne. Antallet af løb har været lavt, idet der kun har været et åbent løb (KartCupNord) og 2 klubløb. Antallet af træningsdeltagere har været stort. Bruno A har været fast træningsleder i sol og regn. Stort TAK for en ihærdig indsats hermed.
Aktiviteterne i kiosken har været gode og attraktive (trods restriktionerne). Kioskteamet Pernille og Gunhild m.fl. har gjort en kæmpe indsats, som er til stor gavn for klubbens medlemspleje og det sociale samvær. Stort TAK for jeres indsats.
Baneanlæggets udvikling med planering og asfaltering af det store paddock-areal, forbedring af sving 15 og til- og frakørsel, dræning af sandfang ved sving 1 har givet medlemmer og gæster meget gode vilkår i deres benyttelse af banen. Stort TAK til ”Seniorbanden” for deres indsats tirsdag og torsdag året rundt.
Dommertårnet er under færdiggørelse. Teamet Hans K, Hans C og Leif har udført et kæmpearbejde hermed. Stort TAK til hele teamet.
Licenskontrol ved deltagelse i træning bliver i 2021 opstrammet for at sikre, at alle deltagere er forsikret.
AM vil finde elektronisk mulighed for direkte opslag ved tvivl om medlemmers gyldige licens/betalt træningskontingent.
 
2. Økonomi
JW gennemgik årets økonomiske resultat, som er tilfredsstillende (set i lyset af C-19).
Kiosken har givet et flot positivt bidrag til resultatet.
Sponsorer, fonde og andre venner af klubben har ligeledes beredvilligt bidraget til økonomisk grundlag til udviklingen af baneanlægget, hvor der også i 2020 er gennemført store investeringer. TAK.
Budget 2021 – JW sørger for aflevering af et ”C-19 budget” til kassereren senest d. 17. nov. 2020
 
3. Ansvarsområder
JW gennemgik ansvarsområder og ansvarlige:
Nye medlemmers velkomst, Holdsport og Facebook                            AM
Banechef, træningsleder-leder                                                          BA
Kiosk/klubhus                                                                                 PM
Entreprenøropgaver                                                                        AS
Løbende vedligehold baneanlæg, pit/paddock, toiletter mv.                 Vakant.
Økonomisk tilvejebringelse for udvikling af området                            JW, HN, OE
 
4. Tiltag 2021
Følgende tiltag er på opgavelisten (JW arrangerer arbejdshold og tidsplan):
 1. Hegn på betonmur ændres til metal.
 2. Hegn mellem klubhus og dommertårn etableres, med mulighed for opsætning af reklameskilte.
 3. Hegn mellem klubhus og trappe ved betonvæg.
 4. Overdækning/skur til træningsleder.
 5. Hegn mellem pit og paddock opstilles (så karts ikke kan køre i paddock).
 6. Adskillelse mellem ind- og udkørsel til banen.
 7. Beklædning af El-container incl. etablering af miljøhus og opmagasinering.
 8. Flisebelægning mellem containere.
 9. Tag og bagvæg ved containere.
 10. Tag over luftslanger og elfordelingstavler i paddock 1.
 11. Orienteringslys i Paddock.
 12. Dommertårn færdiggøres.
 13. Ændring af baneforløb fra sving 6 til 8.
 14. Jordarbejde til stor baneudvidelse.
 15. Opbygning af Paddock 2.
 16. Gokart udlejning.
 17. Fast bil til afhentning af karts fra banen.
 18. Fast tilknyttet redskabsbærer med kost, græsslåmaskine og harve.
 19. Træning af ungdomsmedlemmer.
 20. Ændring af flagposter til lystavler.
 21. Ændring af dækbarrierer til plastbander.
 
5. Løb 2021
Vi afventer officielle udmeldinger fra DASU/Rotax før vi kan fastlægge løb i 2021.
Derefter tager vi C-19 tiltag ad hock.
 
6. Sektion 2021
Emner til det kommende sektionsvalg blev gennemgået.
 
7. Kiosk/klubhus
De nuværende dream-team er indstillet på at forsætte det flotte arbejde.
 
8. Evt.
Gokartbanen er reserveret til et arrangement d. 28/11. JW afklarer snarest, hvorvidt reservationen fastholdes.
Oprydning efter denne sæson ved bane, pit, paddoc, containere, el-container, toiletter, terrasse mv. foretages af JW/HN inden udgangen af nov.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877